DNA testy otcovstvíFormy výstupu

V zásadě jsou možné dvě formy výstupu určování otcovství. Laboratorní část celého procesu je u obou variant naprosto shodná. Varianty se liší způsobem odběru biologických vzorků a názvem a náležitostmi písemného výstupu. Podstatný je i rozdíl v ceně.

Laboratorní zpráva (protokol o měření)

Je podstatně levnější než znalecký posudek a je proto výhodnější, pokud nepotřebujete dokument uznatelný jako důkaz pro jednání s úřady nebo soudy. Výsledky obsažené v laboratorní zprávě slouží opravdu a pouze pro Vaší potřebu.

Pro vypracování laboratorní zprávy se nevyžaduje protokolární odběr biologických vzorků a ověření totožnosti osob, které vzorky poskytují. Vzorky lze odebrat i doma a ke zkoumání doručit poštou.

Způsob vyšetření vzorků v laboratoři pro laboratorní zprávu je zcela totožný se způsobem používaným pro vypracování znaleckého posudku.

Námi vydávaná laboratorní zpráva obsahuje seznam všech zkoumaných polymorfních oblastí a výčet konkrétních alel (variant), které byly v těchto oblastech zjištěny. Výsledky jsou proto přezkoumatelné a plně porovnatelné.

Laboratorní zpráva není opatřena kulatým znaleckým razítkem.

Znalecký posudek

Pro vypracování znaleckého posudku je nutný protokolární odběr biologických vzorků. Osoby se k odběru musí dostavit osobně, jsou identifikovány pomocí dokladu totožnosti a je vyžadováno i ověření totožnosti pomocí otisku palce pravé ruky na protokol o odběru. Protokoly o odběru jsou nedílnou součástí znaleckého posudku.

Laboratorní zpracování vzorků probíhá shodným způsobem jako u laboratorní zprávy. Výsledky jsou tedy plně porovnatelné.

Cena znaleckého posudku je vyšší.

Znalecký posudek má vyžadovanou formu, je svázaný a opatřený znaleckou doložkou a kulatým razítkem znalce. Je proto plně použitelný jako důkaz při jednání s úřady nebo soudy.